Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny nabídky, prodej a dodávky výrobků společnosti POLYTEX, spol. s r. o. (Dále jen dodavatel), se sídlem Porúbka 232, 013 11 Porúbka, Slovenská republika, IČ: 00695131, IČDPH: SK2020445196, zapsaná v ORSR OS
v Žilině, odd. Sro, vložka č.37 / L.

 

I. Ujednání smluvního vztahu

1. Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem vzniká uzavřením písemné kupní smlouvy nebo přijetím (akceptací) objednávky, kterou vystavil odběratel. Objednávka je akceptována v momentě, kdy dodavatel doručí písemné potvrzení této akceptace odběrateli nebo v momentě, kdy dodavatel dodá objednané zboží odběrateli. Takto akceptovaná objednávka je závazná pro dodavatele i pro odběratele.

2. Objednávka odběratele musí být podána písemnou formou (dopis, e-mail, sms, nebo osobně doručena písemná objednávka). Ústní doručenou objednávku musí odběratel neprodleně potvrdit písemně. Objednávka musí obsahovat specifikaci objednávaného produktu, identifikaci odběratele včetně fakturační adresy, IČO, DIČ / IČDPH, označení kontaktní osoby odběratele a tel. spojení, požadované místo a termín dodání.

3. Objednávku lze vzít zpět jen písemně, a to pouze do momentu, než je přijetí objednávky potvrzeno ze strany dodavatele. V takovém případě je třeba, aby projev vůle odběratele směřující ke zpětvzetí objednávky byl doručen dodavateli před tím, než dodavatel odešle odběrateli potvrzení objednávky, jinak je toto zpětvzetí neúčinné. V případě, že bude zpětvzetí objednávky odběratelem uskutečněné později, než je uvedeno v předchozí větě, a jde o objednávku tzv. netónovanou materiálů, dodavatel může odběrateli potvrdit účinné zpětvzetí objednávky.

4. Dodavatelem akceptovanou objednávku tónovaných materiálů (zboží zvlášť upravené podle přání odběratele na míru) nelze vzít zpět.

5. Při doobjednávání tónovaných výrobků je bezpodmínečně nutné uvádět výrobní šarži předchozí dodávky, aby bylo možné se co nejlépe přiblížit již k dodanému odstínu.

6. V případě přijetí objednávky podle těchto podmínek obdrží odběratel zboží s dodacím listem nebo písemné potvrzení o tomto přijetí. Do tohoto momentu nevzniká dodavateli povinnost dodávky zboží na základě uskutečněné objednávky.
Odběratelé berou na vědomí, že jakékoliv nabídky zboží dodavatele, pokud nedošlo k akceptaci objednávky, jsou nezávazné.

 

II. Dodání a převzetí zboží

1. Dodavatel je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, které určuje objednávka, pokud je uskutečněna v souladu s nabídkou dodavatele.

2. Zboží je dodáváno dle druhu v plastových obalech a kartonech.

3. Dodavatel je povinen zboží zabalit nebo zabezpečit pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku, nebo pokud není možné tento způsob určit, způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.

4. Místem plnění objednávky a místem dodání zboží je sídlo dodavatele.

5. Odběratel je oprávněn v objednávce uvést jiné požadované místo dodání zboží, odlišné od místa uvedeného v předchozím bodě.

6. Pro případ, že odběratel požaduje dodání zboží na jiné místo plnění v ČR, standardní dodací lhůta je 1 pracovní den, přičemž lhůta začíná běžet následující pracovní den po písemném potvrzení objednávky.

7. Pro případ, že odběratel požaduje dodání zboží na jiné místo plnění v rámci EU, dodací lhůtu sdělí dodavatel odběrateli před potvrzením konkrétní objednávky.

8. Dodavatel dodá zboží ve lhůtě označené na akceptované objednávce. V případě, že dojde k prodlení s dodávkou zboží, má dodavatel právo požadovat od objednatele provedení dodávky náhradním plněním (nová lhůta dodání, změněný obsah, atd.).

9. Dodavatel nenese odpovědnost za nedodržení dodací lhůty v případě, že tato skutečnost byla zapříčiněna překážkou, která nastala nezávisle na vůli dodavatele (vyšší moc, dopravní potíže atd).

10. Dodávka je ze strany dodavatele splněna naložením zboží na dopravní prostředek a předáním tohoto zboží včetně dokladů za zboží buď přímo odběrateli nebo určenému dopravci. Dopravce může být určen odběratelem nebo zprostředkovaný dodavatelem.

11. Při převzetí zboží předá dodavatel, resp. dopravce zabezpečený dodavatelem odběrateli dodací list. Odběratel je povinen prohlédnout si zboží a potvrdit jeho převzetí na kopii dodacího listu. Pro případ, že bude takto dodané menší množství zboží, než bylo stranami dohodnuto nebo dle potvrzené objednávky mělo být dodáno, je odběratel povinen vyznačit na kopii dodacího listu zjištěn chybějící zboží. V případě, že odběratel zjistí při převzetí zboží jeho poškození a rozhodne se ho probrat, je povinen vyznačit na kopii dodacího listu rozsah poškození (doporučuje se udělat také fotodokumentaci).

12. Odběratel je povinen převzít zboží do 10 dnů od okamžiku, kdy bude dodavatelem vyzván k odběru; pokud tak neučiní, je dodavatel oprávněn uskladnit zboží ve svých skladových prostorách. V takovém případě je také oprávněn požadovat od odběratele zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,50 eur bez DPH za 1 m² zabrané skladové plochy a den.

13. Vzít zboží zpět je možné pouze v případě netónovaných výrobků, které je podle ceníku na skladě, do jednoho měsíce od data koupě a to jen zboží, zakoupeného přímo od dodavatele. Zboží nacházející se v neporušeném balení, odkoupí dodavatel na základě vrácení původní faktury a odečtení 30% částky jako poplatku za manipulování se zbožím a administrativní úkony.

14. V případě, že objednatel nepřevezme objednané zboží, je dodavatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 40% z fakturované ceny, takto objednaného a nepřevzatého zboží.

 

III. Cena zboží a přepravy

1. Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli cenu za dodávku zboží ve výši, která je určena v platném ceníku POLYTEX v EUR. Přepočet na Kč může být upřesněn dle aktuálního kursu v den potvrzení objednávky.

2. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit ceny zboží, o čemž bude odběratele předem informovat.

3. Ceny uvedené v ceníku dodavatele jsou uvedeny včetně obalů. V případě nestandardního balení bude cena sjednána individuálně.

4. V případě dodávky barevných materiálů budou k cenám materiálů účtovány příplatky za tónování.

5. V případě změny cen zboží platí pro dodávku podmínky, které byly platné v době objednání zboží odběratelem.

6. V případě dovozu zboží na místo určení v rámci ČR, resp. ČR dodavatelem, bude za službu přepravy k cenám výrobků připočten poplatek ve výši, který je uveden v platném ceníku. Cena zahrnuje dovoz po zadané místo určení, bez složení zboží a další přepravy. Poplatek za službu přepravy bude vyúčtován ve faktuře spolu s dodaným zbožím.

7. Uvedené ceny za službu přepravy platí pouze pro přepravu v období, kdy venkovní teplota neklesne pod +5 ° C. Při nižší teplotě bude cena za přepravu stanovena individuální kalkulací.

8. V případě dovozu zboží na místo určení mimo SR, resp. ČR a v rámci EU dodavatelem, cenu za službu přepravy sdělí dodavatel odběrateli před písemným potvrzením konkrétní objednávky.

 

IV. Platební podmínky a nabytí vlastnického práva

1. Zboží je dodáváno až po úplném zaplacení kupní ceny, pokud není v konkrétním případě dohodnuto stranami něco jiného.

2. Výjimky lze písemně dohodnout u jednotlivých smluvních partnerů, kteří mohou hradit na základě faktur (splatností uvedených na faktuře).

3. Platbu je možné realizovat v hotovosti v místě plnění nebo na základě zálohové faktury, která se odesílá e-mailem odběrateli po obdržení objednávky a je splatná převodem ihned.

4. V případě objednávky tónovaných výrobků může dodavatel požadovat složení zálohy až do výše 50% hodnoty dodávky. Objednávka bude akceptována až po složení této zálohy.

5. Pokud je odběratel v prodlení s platbou za dodávku zboží, není dodavatel povinen akceptovat jeho další objednávku.

6. Závazek ze strany odběratele uhradit kupní cenu řádně a včas je považován za splněný v okamžiku připsání částky na účet dodavatele.

7. Pokud bylo dodání zboží před zaplacením, platí, že odběratel nabývá vlastnická práva ke zboží dnem úplného zaplacení kupní ceny.

 

V. Záruka, odpovědnost za vady, podání reklamace

1. Na dodávky vlastních výrobků poskytuje dodavatel záruku v trvání a za podmínek uvedených na obalech jednotlivých výrobků.

2. Odběratel je povinen seznámit se před použitím výrobků s návodem uvedeným na obalu a postupovat podle doporučených aplikačních podmínek a postupů. Dodavatel neodpovídá za vady, které vznikly nesprávným skladováním a aplikací zboží.

3. Vzhledem k svůj charakter, si výrobky zachovávají své užitné vlastnosti v původním, neotevřeném obalu po dobu uvedenou na obalu od data výroby.

4. V případě dodatečné objednávky může dojít k odchylkám v odstínu barev. Barevný odstín je zaručen pouze v rámci jedné výrobní šarže. Nepatrné barevné odchylky jsou podmíněny surovinami a technickými možnostmi výroby, nemohou být tedy důvodem k reklamaci.

5. Ukazatele spotřeby materiálů uváděné v rámci dodávek zboží kolísají podle charakteru a tloušťky nanášené vrstvy, druhu podkladu, jeho nasákavosti a způsobu zpracování materiálu. Odběratel bere na vědomí, že takto uváděné údaje jsou proto nezávazné a dodavatel nenese odpovědnost za případné odchylky.

6. Dodavatel nenese odpovědnost ani záruku za jakékoliv práce prováděné se zbožím dodávaným podle těchto podmínek.

7. Poradenství dodavatele v ústní i písemné formě, pokud jde o použití dodaného zboží, je nezávazné a nezbavuje odběratele povinnosti provádět vlastní přezkoušení použitelnosti dodávaného zboží pro daný účel použití podle přiloženého návodu.

8. Reklamaci odstínů je možné uskutečnit do 15 dnů od dodání zboží a výlučně před použitím resp. zpracováním dodaného zboží. V případě, že v této lhůtě nebude reklamace uskutečněna platí, že odběratel s odstínem dodaného zboží souhlasí.

9. Reklamace se podává písemně; při reklamaci je odběratel povinen prokázat zakoupení předmětu reklamace u dodavatele.

 

VI. Nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele v okamžiku převzetí zboží odběratelem, resp. přepravcem v místě plnění objednávky ve smyslu čl. II odst. 4 těchto podmínek.

2. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na odběratele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinnosti dodavatele.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré ujednání obsažené v těchto podmínkách se stávají nedílnou součástí uzavřené písemné kupní smlouvy.

2. Jakékoliv změny těchto podmínek jsou právně závazné pouze tehdy, pokud byly sjednány v písemné kupní smlouvě. Písemné ujednání ve smlouvě pak nahrazují příslušná ustanovení těchto podmínek.

3. Na otázky, které nejsou upraveny těmito podmínkami, se vztahují příslušná ustanovení občanského a obchodního zákoníku a další příslušné právní předpisy České republiky.

4. Veškeré spory budou řešeny přednostně dohodou obou stran, pokud takto nedojde k jejich vyřešení, místně příslušný soud k projednání věci je soud podle sídla dodavatele.

5. Tyto podmínky mají stanovenou účinnost na dobu neurčitou, a to ode dne jejich zveřejnění. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny těchto podmínek bez předchozího upozornění.

6. Těmito podmínkami se ruší dosud platné Všeobecné obchodní podmínky, které jsou těmito podmínkami v plném rozsahu nahrazeny.

 

V Porúbke, 09.02.2021

OVĚŘENÁ KVALITA

Certifikované výrobky, tradice od 1990

RYCHLÉ DORUČENÍ

Máme vše skladem, expedujeme do 2 pracovních dnů